Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:set

I. v (set) (-tt-)
1. поставям, слагам, турям, намествам, настанявам; to ~ foot (on) стъпвам; to ~ sail опъвам платната; отплувам; to ~ the table слагам масата; to ~ to zero нулирам; to ~ on stake залагам на карта; to be ~ разположен съм, уреден съм, настанен съм, намирам се;
2. поставям, слагам, нагласявам, натъкмявам, курдисвам; to ~ the alarm(-clock) for (at, to) six o’clock слагам будилника на шест часа; to ~ a watch to the correct time сверявам часовник; to ~ a (мор. the) watch слагам стража;
3. привеждам в някакво състояние; to ~ in motion привеждам в движение, пускам (машина); to ~ in order подреждам; to ~ o.’s house in order прен. уреждам работата си; правя преобразувания, реформирам; to ~ at ease успокоявам, одобрявам; to ~ at liberty освобождавам; to ~ at rest успокоявам; уреждам (въпрос); to ~ at variance скарвам; to ~ on fire (to ~ fire to) подпалвам; to ~ the Thames on fire правя дупка в морето, учудвам света; to ~ on foot организирам, слагам началото на; to ~ a person on his feet прен. изправям някого на краката му; to ~ free освобождавам; to ~ right (to rights) оправям, изваждам от заблуждение; to ~ straight оправям (нещо изкривено); to ~ s.o. thinking карам някого да се замисли; to ~ a dog barking разлайвам куче;
4. определям, фиксирам, уговарям, назначавам; to ~ a price on слагам цена на; определям награда за главата на;
5. садя, насаждам, посаждам; насаждам (квачка върху яйца); to ~ a bed with tulips насаждам леха с лалета;
6. навеждам, обръщам, насочвам;
7. осейвам, обсипвам (with);
8. намествам (счупена кост, изкълчена става);
9. слагам (име, подпис, печат), удрям (печат);
10. точа, наточвам, остря, наострям (бръснач, пила);
11. закрепвам, прикрепвам; поставям, монтирам (скъпоценен камък и пр.); to ~ a stake in the ground забивам кол в земята;
12. възлагам (работа), давам (задача) (и с to); to ~ a paper давам тема за изпит; to ~ an example давам пример;
13. изразявам в; to ~ to music пиша музика към; to ~ to paper написвам, изразявам нещо в писмен вид (на хартия);
14. втвърдявам (се), сгъстявам (се), съсирвам (се); his face ~ лицето му доби сериозно изражение;
15. печ. набирам, нареждам;
16. мор., ав. ориентирам се, определям положението си, насочвам се (по компас);
17. давам плод, завързвам;
18. залязвам, захождам; his star has (is) ~ звездата му залезе;
19. движа се (в определена посока), насочвам се; opinion is ~ting against it общественото мнение е срещу това; стоя добре;
20. заставам неподвижно, заставам, правя стойка, спирам се (за куче);
21. заставам срещу партньорите си (при танц - и to ~ to partners); • to ~ eyes on виждам;


n
1. комплект, набор, редица, серия; ~ of teeth горните и долните зъби; изкуствени зъби;
2. сбор, група, компания; кръг, клика, котерия, банда, шайка; the jet ~ елитът на обществото; the literary ~ литературните кръгове, хората на перото; the racing ~ хората, които не пропускат конно надбягване; the smart ~ модният свят;
3. мат. множество;
4. театр. декор (за определена сцена); кино снимачна площадка;
5. апарат, прибор, уред; a radio ~ радиоприемник; а TV ~ телевизор;
6. сет (в тениса).

недвижимость в болгарии, | недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19