Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:double

I. adj
1. двоен; удвоен; ~ ale силна бира; ~ blanket завивка за двойно легло; сгънато надве одеяло; ~ cherry чифт череши; ~ lock двойно заключване; ~ room двойна стая (с две легла); my income is ~ what it was доходът ми е двойно по-голям от преди;
2. бот. кичест, гъст (за цвят);
3. муз. контра- (за инструменти);
4. прен. двусмислен; двояк;
5. двуличен, лицемерен, престорен, неискрен; лъжлив; подъл; ~ game двуличие, лицемерие;

II. adv
1. двойно;
2. по двама; to play ~ прен. играя двойна роля, лицемернича; to ride ~ яздим по двама на кон; to sleep ~ спим по двама на легло;

III. n
1. двойно количество, двойна част от нещо; at (on) the ~ разг. много бързо, незабавно;
2. двойник; театр. дубльор; to meet o.’s ~ срещнах си двойника (еша);
3. дубликат, копие;
4. игра по двойки (в тениса); mixed ~s игра със смесени двойки (мъже и жени);
5. кино дубльор (за специална част от роля);
6. гънка, дипла;
7. воен. бърз ход, бяг; advance (at) the ~ напредвам бързо, бегом;
8. рязък завой, внезапно извръщане назад (на преследвано животно); заешки следи; завой на река;
9. хитрост, ловкост;
10. муз., рядко вариация;
11. карти контриране, дублиране;

IV. v
1. удвоявам (се); умножавам (се);
2. сгъвам надве, превивам;
3. театр. дублирам; to ~ a part дублирам роля; to ~ the parts of изпълнявам ролите на (две лица);
4. свивам, стискам (юмрук); притискам;
5. мор. завивам, свивам около, заобикалям нос; правя завой (на река);
6. извръщам се внезапно в друга посока (при преследване);
7. движа се бързо; воен. движа се бегом;
8. изпълнявам двойна служба, служа и като (as);
9. живея с някого в обща квартира; настанявам някого в една стая или кабина с друг;
10. повтарям мелодия една октава по-високо или по-ниско;


[´dʌbl¸a:m]
-arm adj тех. двураменен.
[´dʌbl¸bi:m]
-beam adj тех. двулъчев.
[´dʌbl¸bi:t]
-beat adj тех. двуопорен.
[´dʌbl¸bed]
-bed adj двудънен, с двойно дъно (за пещ).
[´dʌbl¸bend]
-bend adj тех. П-образен.
[´dʌbl´bil]
-bill n двоен афиш, афиш с две обявени представления (два филма).
[´dʌbl¸daiəl]
-dial adj тех. двускàлен, с две скàли (за уред).
[´dʌbl¸dju:ti]
-duty adj с двойно предназначение, с двоен режим на работа.
[´dʌbl¸endə]
-ender n двустранен гаечен ключ.
[´dʌbl¸flou]
-flow adj двупоточен.
[´dʌbl¸gleiz]
-glaze v поставям двойно стъкло.
[´dʌbl¸hʌld]
-hulled adj тех. двукорпусен.
[´dʌbl¸plai]
-ply adj двуслоен.
[´dʌbl¸poul]
-pole adj двуполюсен.
[´dʌbl¸teik]
-take n: to do a ~ стъписвам се, сепвам се, зачудвам се (от нещо неочаквано).
[´dʌbl¸træk]
-track adj двупътен, с две платна; двупистов.

купить недивжимость болгария, | болгария апартаменты,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19