Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:bond

I. n
1. връзка, сноп, възел, пакет;
2. pl окови, вериги, разг. пранги; прен. тъмница, затвор, плен; in ~ в окови, в тъмница;
3. прен. връзка; спойка; окови, верига, спънка;
4. задължение, споразумение; договор, писмено задължение, полица; прен. подпис;
5. (обикн. pl) облигация, бон;
6. строит. превръзка, свързване на тухли; English (Flemish) ~ английска (фламандска) връзка; • in ~ в митницата (за стока); to take out of ~ освобождавам от митницата;

II. v
1. свързвам, завързвам, обвързвам, комбинирам;
2. оставям в митницата; залагам, ипотекирам;
3. издавам облигации.


ост.

I. n крепостен;

II. adj закрепостен.


болгария апартаменты, | недвижимость в болгарии,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19