World,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:bound

I. v pp от bind;

II. adj
1. сигурен, гарантиран; неминуем; уверен; he is ~ to succeed успехът му е осигурен; it is ~ to happen то непременно ще стане;
2. свързан, обвързан; нераздèлен, неделим; ~ up with тясно свързан с; ~ by o.’s word обвързан от дадена дума;
3. подвързан; cloth ~ подвързан с платно; paper ~ с меки корици (за книга);
4. задължен, обвързан, ангажиран; I am ~ to say длъжен съм да кажа (колкото и да ми е неприятно); in honour ~ морално задължен;
5. запечен.


I. n (обикн. pl) граница, бразда, преграда, предел; out of ~s уч. извън разрешения район, забранен; within the ~s of possibility (едва) допустим, приемлив, законен; вероятен; to go beyond all ~s, to pass all ~s престъпвам границите (на позволеното), надминавам всички граници; to know no ~s нямам предели, неограничен съм (за чувство, качество);

II. v
1. слагам граници на; ограничавам (by);
2. служа за граница на;
3. гранича (on с); pass гранича с, допирам се до, достигам до.


I. v
1. скоквам, подскачам, отскачам (и с off);
2. хвърча, нося се;

II. n скок, подскок, отскок; by leaps and ~s стремглаво, през глава; to clear at a ~ прескачам с един скок.


adj готов да тръгне на път; на път (for); homeward ~ който се завръща в страната си (вкъщи); outward ~ който отплава (пътува) за друга страна.

рынок недвижимости болгария, | агентство недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> NEWS >> World


World World World World World World
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19