Television,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:instrument

I. n
1. инструмент, оръдие, сечиво; инструмент, уред, прибор, апарат; ~ board контролно табло; пулт за управление; ~ flying ав. сляпо летене; ~ landing сляпо кацане; wind (string) ~s муз. духови (струнни) инструменти;
2. прен. оръдие, средство, разг. маша; the government through its ~s правителството чрез своите органи; to be the ~ of a person’s death причина съм за смъртта на някого;
3. юрид. документ, акт, договор, инструмент; ratification ~ ратификационни грамоти (инструменти); ~ of surrender акт за капитулация;

II. [instru´ment] v
1. осъществявам (на практика), провеждам;
2. муз. оркестрирам, инструментирам.


зарубежная недвижимость болгария, | купить недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> ARTS >> Television


Television Television Television Television Television Television
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19