Orthopedic hospital, sophia, bulgaria,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:capital

I.n
1. капитал, състояние; big ~ едрият капитал; fixed ~ машини; floating (circulating ~) оборотен капитал (стоки, пари); joint stock ~ акционерен капитал; monopoly ~ монополен капитал; watered ~ разводнен капитал чрез даване на акции без еквивалент; to make ~ out of s.th. прен. правя капитал от нещо;
2. столица;
3. главна буква; in ~s (in caps) с главни букви;
4. фин. главница;

II. adj
1. главен, капитален, основен; ~ assets капиталови активи; ~ goods средства за производство; ~ stock основен капитал; ~ gains печалба (от надценка); ~ expenditure изразходване на капитал; ~ city столица;
2. углавен, наказуем със смърт; смъртен (за присъда); ~ offence (~ crime) углавно престъпление;
3. разг. превъзходен, прекрасен; ~ speech прекрасна реч.


n архит. капител.
[´kæpitəlin¸tensiv]
-intensive adj капиталоемък; който изисква големи капиталови инвестиции.

купить недивжимость болгария, | агентство недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> HEALTH >> Orthopedic hospital, sophia, bulgaria


Orthopedic hospital, sophia, bulgaria Orthopedic hospital, sophia, bulgaria Orthopedic hospital, sophia, bulgaria Orthopedic hospital, sophia, bulgaria Orthopedic hospital, sophia, bulgaria Orthopedic hospital, sophia, bulgaria
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19