NEWSPAPER,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:hand

I. n
1. ръка (от китката надолу); предна лапа на животно; прен. ръка, власт; • the ~ of God пръст Божи; an open ~ щедра (широка) ръка; a light ~ лека ръка, ловкост, сръчност; деликатност, такт; a heavy (iron) ~ прен. желязна ръка; тирания, деспотизъм; dead ~ 1) негативно влияние, “спирачка”; 2) = mortmain; to win ~s down побеждавам (спечелвам победа) без всякакви усилия; ~s off не пипай! ~s up горе ръцете! предай се! вдигнете ръцете! (за гласуване); here’s my ~ on it ето ръката ми, съгласен съм; обещавам; to give up o.’s ~ (up)on s.th. обещавам тържествено, вричам се; in the turn(ing) of a ~ мигновено, докато усетиш; a show of ~s гласуване с вдигане на ръка, открито (явно) гласоподаване; a high ~ арогантност, надменност; нахалство; произвол; деспотично държание (отношение); to carry off with a high ~ върша (нещо) произволно; with a sparing ~ икономично, пестеливо; with both ~s с все сила; to bite the ~ that feeds you показвам черна неблагодарност; to change ~s минавам от една ръка в друга (от един собственик в друг); to fold o.’s ~s скръствам ръце (и прен.); бездействам, нищо не правя; to gain (have, get) the upper ~, to have the better (ост. the higher) ~ удържам победа, вземам надмощие (връх) (над); to take s.th. off s.o.’s ~s освобождавам (отървам) някого от грижата за нещо; the children are off my ~s now вече не е необходимо да се грижа за децата; to give a helping ~ to s.o., to bear (lend, give) s.o. a ~ помагам на някого; to give o.’s ~ to давам ръката си на, съгласявам се да се оженя за; to give s.o. the glad ~ ам. посрещам (приемам) топло (сърдечно); to give s.o. a free ~ давам карт-бланш някому; to go on o.’s ~s and knees лазя на четири крака; time hangs heavily on my ~s чудя се какво да правя с времето си, времето ми минава много бавно; to have a ~ like a foot насърчен съм; to have a ~ in s.th. имам пръст в нещо; to have (keep) o.’s ~ in във форма съм; to have o.’s ~s full имам много работа (грижи); to have o.’s ~s tied вързани ми са ръцете (и прен.); to have s.o. in the hollow (palm) of o.’s ~ държа някого в ръцете си, имам пълна власт над някого; to lay ~s on хващам, пипвам, слагам ръка на; to lay violent ~s on хващам насила; употребявам насилие спрямо; to lay violent ~s on o.s. посягам (слагам край) на живота си; to lift (lift up, put forth, raise, stretch forth) o.’s ~ against s.o. вдигам ръка срещу някого; not to lift a ~ не си мръдвам пръста; to live by o.’s ~s изкарвам си хляба със собствените си ръце (труд); to live from ~ to mouth живея от ден за ден; каквото изчуквам, изпуквам; to put o.’s ~ to the plough залавям се за работа; to receive s.th. at the ~s of s.o. получавам нещо от (ръцете на) някого; to set (put) o.’s ~s at a task започвам (заемам се, залавям се с) работа; to strengthen s.o.’s ~ подпомагам (оказвам помощ на) някого; to give s.o. a big ~ аплодирам шумно (ентусиазирано); to sit on o.’s ~s аплодирам вяло (без ентусиазъм); бездействам, седя със скръстени ръце; to take (lead) s.o. by the ~ хващам (водя) някого за ръка; to take a ~ in намесвам се в, участвам в; to try o.’s ~ at опитвам се в, опитвам си силите в; to turn o.’s ~ to върша, заемам се с; he can turn his ~ to anything за всичко го бива; всякаква работа може да върши; to wash o.’s ~s (of) прен. измивам си ръцете, свалям от себе си отговорността (за);
2. в обстоят. изрази: at ~ наблизо, под ръка; winter is at ~ зимата наближава; close (near) at ~ близко (по време или място); by ~ с ръка, на ръка; made by ~ ръчна изработка; to bring up (feed) a child by ~ отглеждам дете с биберон, храня изкуствено; to send a letter by ~ изпращам писмо по човек (по куриер); from ~ to ~ от ръка на ръка, от човек на човек, от един собственик на друг; in ~ 1) с ... в ръка; hat in ~ с шапка в ръка; 2) наличен; cash (stock) in ~ налични суми (стоки); the question (matter) in ~ разглежданият въпрос; to take s.th. in ~ заемам се с нещо; to have in ~ имам на разположение, разполагам с; контролирам, държа под контрол; to have a piece of work in ~ работя върху нещо; the business is in ~ въпросът се разглежда; to keep a horse well in ~ здраво държа юздите на кон, здраво управлявам кон; to keep o.s. well in ~ владея се; the situation is well in ~ положението е овладяно; to be in ~ принуден съм да върна топката в полукръга, от който съм започнал (в билярда); off ~ вж offhand; on ~ наличен, на разположение, на склад; supplies on ~ налични запаси; work on ~ текуща работа, работа, с която се занимавам в момента; to have s.th. on o.’s ~s имам да свършвам (да се грижа за) нещо; to have an hour on o.’s ~s имам един час свободно време; out of ~ изведнъж, без подготовка, изненадващо; който не може да се контролира, изтърван; to shoot s.o. out of ~ застрелвам някого веднага, без много да се церемоня (без да ми мигне окото); to get out of ~ преставам да се подчинявам на дисциплина; разхайтвам се, разгащвам се; to ~: to come to ~ пристига, получава се (за писмо и пр.); намира се, излиза; ready to o.’s ~ наблизо, под ръка, на разположение; ~ and glove, ~ in glove много близък, интимен (with, together); ~ and foot: to serve (wait on) s.o. ~ and foot угаждам на някого, изпълнявам всички прищевки на някого; ~ in ~ ръка за ръка; в съгласие; ~ over ~ (fist) много бързо; ~ to ~ ръкопашен (за бой);
3. работник, работничка, работна ръка; моряк; майстор; ~s wanted търсят се работници; factory ~s, field ~s фабрични (земеделски) работници; a ship’s ~s екипаж на кораб; all ~s on deck! целият екипаж (всички) на палубата! to be a good (great) ~ at голям майстор съм в (на), бива ме в; to be a new ~ at новак съм в; to be an old ~ опитен човек; рецидивист; безстрашен (дързък, нахален) човек; green ~ новач, неопитен работник;
4. източник; at first (second) ~ от първа (втора) ръка (за сведения и пр.);
5. почерк; a big (small, round) ~ едър (дребен, закръглен) почерк; to write (in) a small ~ пиша ситно (дребно); in o.’s own ~ със собствената си ръка (почерк); собственоръчно;
6. подпис; to set o.’s ~ to слагам подписа си на; under your ~ and seal с Вашия подпис и печат;
7. страна; on the right/left ~ отдясно (ляво), от дясната (лявата) страна; on all ~s, on every ~ от всички страни; a fact admitted on all ~s всепризнат факт; on the one (the other) ~ от една (от друга) страна; on either ~ от двете страни;
8. карти ръка (карти, които получава всеки играч); to have a wretched ~ имам лоши (ужасни) карти; to call (declare, show) o.’s ~ откривам (разкривам) си картите (и прен.); to force s.o.’s ~ принуждавам някого да си разкрие картите (и прен.); a nap ~ хубави (отлични) карти; прен. изгодно положение; to play a good ~ играя добре; to play into one another’s ~s помагаме си, поддържаме се, подкрепяме се; to overplay o.’s ~s отивам твърде далеч; to play a lone ~ действам сам; to play into s.o.’s ~ наливам вода в чужда мелница; to play o.’s ~ for all it is worth използвам напълно възможностите си, пускам в ход всички средства; to throw in o.’s ~ отказвам се, предавам се, вдигам ръце; the elder (younger) ~ играч, който започва първи (втори) (когато играят двама); the eldest (youngest) ~ играч, който започва първи (последен) (когато играят повече от двама);
9. игра, партия; let’s have a ~ of poker да изиграем една партия покер;
10. мярка (около 10 см) за измерване височина на кон;
11. стрелка (на часовник); крило (на семафор); стрела (на пътен знак); изображение на ръка с насочен пръст;
12. театр. sl аплодисменти; овации; big ~ посрещам някого с бурни аплодисменти, аплодирам някого бурно;
13. тех. характеристика на режещ инструмент (ляв, десен);
14. тех. направление (напр. на винтова линия
15. ам. хенд (единица за дължина: 101,6 mm);
16. attr ръчен; портативен; който се направлява с ръка; ~ luggage ръчен багаж; ~ stoking ръчно палене; • a ~ of bananas кичур банани; a ~ of tobacco една шепа тютюневи листа; Bloody H. хералд. червена ръка (емблема на баронет);

II. v
1. (пре)давам, връчвам (to);
2. подавам;
3. изпращам (с писмо и пр.); • to ~ it to s.o. признавам превъзходството на някого; for craft we must ~ it to him трябва да признаем, че по майсторлък ни надминава; to ~ a sail мор. свивам (прибирам) платно;


[´hænd¸lu:md]
-loomed adj ръчно тъкан.
[´hændmi´daun]
-me-down adj стар, втора употреба; използван.

купить недивжимость болгария, | болгария недвижимость море,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> NEWSPAPER


NEWSPAPER NEWSPAPER NEWSPAPER NEWSPAPER NEWSPAPER NEWSPAPER
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19