Bulgarian off plan specialist,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:down
n
1. пух, мека перушина;
2. мъх, мека брада (на човек);
3. бот. мъх на растение и плодове.
n
1. тревист хълм; the South Downs верига от голи хълмове в Южна Англия;
2. дюна.
[down I. adv 1. движение към по-ниско място: долу]

I. adv
1. движение към по-ниско място: долу, нанадолу, надолу; to pull ~ срутвам, събарям; to knock ~ повалям, събарям; to bring ~ свалям, смъквам; shall I help you ~ да Ви помогна ли да слезете? ~ with! долу! ~ with the wall! да съборим стената!
2. място, положение: долу; ~ on o.’s back легнал по гръб;
3. намаляване на сила, големина, размер, количество: to grind ~ смилам на дребно; the house burned ~ къщата изгоря до основи; to boil ~ syrup сгъстявам сироп;
4. преминаване от по-важно в по-незначително място: to go ~ to the country отивам в провинцията;
5. влошаване на качество; повреда: the quality has gone ~ качеството се е влошило; worn ~ with use износен (изхабен) от употреба;
6. включващ всички междинни нива (постове, хора); from managing director ~ to cleaning-lady всички от директора до чистачката;
7. predic to be ~ 1) слязъл съм; 2) свален (повален, паднал, потънал, спуснат) съм; the blinds are ~ щорите са спуснати; to be ~ and out сп. в нокаут съм; прен. в бедствено положение съм, напълно закъсал; to hit a man when he is ~ нападам човек, който не може да се защити; 3) идвам, дошъл съм (от по-важно място); visitors ~ for the day гости, дошли от града, за да прекарат деня; 4) записан съм, в списъка съм; 5) стигнал съм; I am ~ to my last penny остава ми само едно пени; 6) залязъл съм; the sun is (has gone) ~ слънцето е залязло; 7) поевтинял съм; 8) липсват ми, вътре съм (с пари); the cashier was 10 pounds ~ на касиера не му излизаха 10 лири; 9) to be ~ on спускам се (връхлитам) на; имам зъб на; ругая, хокам; to be ~ with заболял съм от, лежа от; 10) във фрази: to be ~ in the chops (the dumps, the mouth) унил (омърлушен) съм; to be ~-at-heel(s) прен. изпаднал (окаян, дрипав) съм; to be ~ on o.’s luck в тежко положение (закъсал) съм; to be ~ in health с разклатено здраве съм; to be ~ and out 1) несретник съм (без жилище и без работа), безпризорник съм; 2) нямам никакъв шанс за успех, загубен съм;
8. за засилване: ~ below долу; прен. в низините; на дъното; в ада; ~ to the ground разг. напълно, изцяло, всецяло, съвършено; ~ under на другия край на света;
9. на лист, на хартия; write (put, take) this ~ запиши си това;
10. незабавно, на момента; to pay ~ плащам на момента (в брой);

II. prep
1. по; to walk ~ a street вървя по улицата; ~ the wind по посока на вятъра;
2. надолу по; to button ~ the front закопчавам се отпред; they went ~ the mountain те слизаха (слязоха) надолу по склона на планината; up and ~ нагоре-надолу по;
3. в; ~ town в центъра на града; ~ a mine долу в мината;
4. през; ~ the ages (years) през вековете (годините);
5. за време: до, чак до, до самия; ~ to our days чак до наши дни; • let it go ~ the wind остави го, откажи се, зарежи го; to go ~ the drain (tubes, pan) отивам на вятъра, напразно съм похабен;

III. adj
1. нанадолен; (on the) ~ grade (по) нанадолнище (и прен.); в упадък;
2. който идва от по-голям град;
3. сп. който изостава по точки; to be one ~ с една точка съм по-назад; • ~ and dirty 1) ам. разг. мръсен, нечестен; 2) журн. мръсен, вулгарен, “хард”;

IV. v разг.
1. свалям, смъквам; събарям, гътвам, повалям; прен. надвивам, преодолявам, сривам, обърквам; to ~ an airplane (o.’s opponents) свалям самолет (побеждавам противниците си);
2.: ~! долу! наведи се!
3. оставям, захвърлям; to ~ tools стачкувам; свършвам си работата за деня;
4. изпивам (до дъно), гаврътвам;

V. n
1. спускане; слизане (при диаграма);
2. прен., обикн. pl неуспехи, несполуки; the ups and ~s of fortune (life) превратностите на съдбата (живота); • to have a ~ (~er) on разг. не харесвам, имам лошо мнение (отношение) към.


[´daunənd´aut]
-and-out

I. adj безпризорен;

II. n несретник, безпризорник.


[¸daun´ha:tidnis]
-heartedness n отчаяние, безверие, обезсърченост; унилост.

зарубежная недвижимость болгария, | недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> HEALTH >> Bulgarian off plan specialist


Bulgarian off plan specialist Bulgarian off plan specialist Bulgarian off plan specialist Bulgarian off plan specialist Bulgarian off plan specialist Bulgarian off plan specialist
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19